GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 42, SIBIU
Str. Nicolae Iorga, nr. 56A
Tel. 0269/447879
E-mail: gradinita42sibiu@yahoo.com

Nr. 884 din 17.10.2023

 

 

ANUNȚ – CONCURS

PENTRU POST CONTRACTUAL VACANT

 

A). În conformitate cu prevederile HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat în M.O. nr. 1078 din 08.11.2022, Grădinița cu Program Prelungit Nr.42 Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Nicolae Iorga, nr. 56A, anunță scoaterea la concurs a următorului post contractual vacant:

 

Îngrijitor grădiniță, personal nedidactic

 

 1. Denumirea postului: Îngrijitor grădiniță, personal nedidactic, post vacant contractual
 2. Nivelul postului: de execuție
 3. Scopul principal al postului: angajare pe perioadă nedeterminată
 4. Numărul de posturi: 1 post
 5. Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

 

B). Documente necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 (se ridică de le unitate);
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 8. h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, pentru ocuparea unui post îngrijitor, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

 

 

Dosarele de concurs se depun la: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 42 SIBIU, cu sediul în SIBIU, strada NICOLAE IORGA, nr. 42, județul SIBIU, compartimentul administrativ, tel. 0269/447879, persoana de contact LAZĂR AMALIA, email:gradinita42sibiu@yahoo.com.

 

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 17.10 –31.10.2023, ora 1300, la sediul instituţiei.

 

C). Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membrual Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intențiecare ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cuexcepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cuprivire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35alin. (1) lit. h).

 

Condiții specifice, conform statului de funcții al unității, prevăzute în fișa de post:

 1. studii de scurtă durată, absolvite cu diplomă în specialitate;
 2. experiență în domeniul postului pentru care se organizează concursul – nu se solicită;
 3. vechime în specialitatea postului pentru care se organizează concursul – nu se solicită;
 4. afectivitate față de copii;
 5. empatie;
 6. capacitate de organizare a muncii;
 7. capacitatea de lucru în echipă;
 8. capacitatea de asumare a responsabilităților.

 

 

D). Bibliografie și tematică de concurs:

D). 1. Bibliografie:

 

– O.M.S. nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, publicat în M.O., Partea I, nr. 787/ 28.08.2020;

– Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă (cap. IV- Obligațiile lucrătorilor);

 

D). 2. Tematică:

 • Noțiuni fundamentale de igienă;
 • Reguli de efectuare a curățeniei;
 • Metode de dezinsecție și dezinfecție;
 • Securitate și sănătate în muncă.

 

E). Criterii de evaluare:

 1. a) Proba scrisă:

– testarea cunoștințelor teoretice referitoare la noțiunile de igienă, regulile de efectuare a curățeniei, metodele de dezinsecție și dezinfecție, normele de securitate și sănătate în muncă.

 1. b) Proba practică:

– capacitatea de adaptare; capacitate de gestionare a situațiilor dificile; îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice; capacitatea de comunicare; capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice;

 1. c) Interviu:

– abilități și cunoștințe impuse de funcție; capacitatea de analiză și sinteză; motivația candidatului; comportamentul în situații de criză; inițiativă și creativitate.

 

F). Precizări legate de notarea probelor:

 • proba scrisă constă într-un test grilă;
 • punctajele maxime la proba scrisă, proba practică și interviul sunt de 100 puncte;
 • pentru promovarea probelor este necesară obținerea a minimum 50 de puncte la fiecare dintre acestea;
 • punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și la interviu;
 • este declarat admis la concursul pentru ocuparea postului scos la concurs, candidatul care obține primul punctaj, cu condiția ca acesta să obțină punctajul minim necesar (minim 50 puncte).

 

G). Calendarul de desfășurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituției:

Nr.crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunțului 17.10.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 42, cu sediul în Sibiu, str. Nicolea Iorga, nr. 56A, jud. Sibiu. 31.10.2023, ora 1300
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs    01.11.2023, ora 1000
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 01.11.2023, ora 1300
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.11.2023, ora 1300
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.11.2023, ora 1000
7. Susţinerea probei scrise 06.11.2023, ora 0900
8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.11.2023, ora 1400
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 07.11.2023, ora 1300
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.11.2023, ora 1400
11. Susţinerea probei practice și a interviului 08.11.2023, ora 900 și 1200
12. Afişarea rezultatului probei practice și a interviului 08.11.2023, ora 1500
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice și ale interviului 09.11.2023, ora 1300
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.11.2023, ora 1500
19. Afişarea rezultatului final al concursului 10.11.2023, ora 1000